Recent Radio

 • Baba's Murli 21st April 2019

  Baba's Murli 21st April 2019...

 • Guru Jayanti EP-07 of Dharam Samrat Swami Karpatri Ji Maharaj at Kumbh Mela 2019 Prayagraj

  Guru Jayanti EP-07 of Dharam Samrat Swam...

 • Guru Jayanti EP-06 of Dharam Samrat Swami Karpatri Ji Maharaj at Kumbh Mela 2019 Prayagraj

  Guru Jayanti EP-06 of Dharam Samrat Swam...

 • Guru Jayanti EP-05 of Dharam Samrat Swami Karpatri Ji Maharaj at Kumbh Mela 2019 Prayagraj

  Guru Jayanti EP-05 of Dharam Samrat Swam...

 • Guru Jayanti EP-04 of Dharam Samrat Swami Karpatri Ji Maharaj at Kumbh Mela 2019 Prayagraj

  Guru Jayanti EP-04 of Dharam Samrat Swam...

 • Guru Jayanti EP-03 of Dharam Samrat Swami Karpatri Ji Maharaj at Kumbh Mela 2019 Prayagraj

  Guru Jayanti EP-03 of Dharam Samrat Swam...

 • Guru Jayanti EP-02 of Dharam Samrat Swami Karpatri Ji Maharaj at Kumbh Mela 2019 Prayagraj

  Guru Jayanti EP-02 of Dharam Samrat Swam...

 • Guru Jayanti EP-01 of Dharam Samrat Swami Karpatri Ji Maharaj at Kumbh Mela 2019 Prayagraj

  Guru Jayanti EP-01 of Dharam Samrat Swam...

 • Baba's Murli 20th April 2019

  Baba's Murli 20th April 2019...

 • Baba's Murli 19th April 2019

  Baba's Murli 19th April 2019...

Most Popular

 • Baba's Murli 20th April 2019

  Baba's Murli 20th April 2019...

 • Bhavishya Kathan Ep- 41 by Achayra Anil Vats Ji

  Bhavishya Kathan Ep- 41 by Achayra Anil ...

 • Shrimad Bagwat Katha Ep - 09 by P.P. Sadhvi Purandhananand Ji

  Shrimad Bagwat Katha Ep - 09 by P.P. Sad...

 • Bhavishya Kathan Ep- 27 by Achayra Anil Vats Ji

  Bhavishya Kathan Ep- 27 by Achayra Anil ...

 • Bhavishya Kathan Ep- 54 by Achayra Anil Vats Ji

  Bhavishya Kathan Ep- 54 by Achayra Anil ...

 • Bhavishya Kathan Ep- 14 by Achayra Anil Vats Ji

  Bhavishya Kathan Ep- 14 by Achayra Anil ...